Värden och innehåll i verksamheten

Ett barnperspektiv med fokus på ett etiskt förhållningssätt och barns rättigheter styr sättet att tänka kring och utforma verksamheten på förskolan Cap mini. Barnets eget perspektiv på verkligheten är en avgörande del i arbetet.

På Cap Mini ska alla barn få utveckla sina förmågor oberoende av ålder, kön och ursprung. Vi är noga med att förhålla oss normkritiskt till det vi gör och säger samt till det vi väljer att låta barnen möta i form av t.ex. litteratur och film. Hos oss är olikhet en naturlig tillgång och allas lika värde en självklarhet.

Tillsammans med barnen fyller vi vår verksamhet med aktiviteter som gynnar allsidig utveckling och fördjupat lärande. Vi lägger särskilt stort fokus på upplevelser kopplade till estetik, kultur, skapande och natur. Hos oss möter barnen ett brett spektrum av estetiska uttryck i musik, sång, dans, teater, litteratur, konst och film, samtidigt som de ges möjlighet att själva uttrycka sig genom olika konstformer.

IMG_2125

Vår närhet till naturen gör att vi ofta förlägger verksamheten i skogen för att utforska, upptäcka och röra oss vilket ger en naturlig ingång i arbetet med växtlighet och hållbar utveckling. På vår kuperade gård finns mycket naturmaterial, vatten, sand och leksaker för barnen att berika sin lek med.

20150818_095919

Eftersom vi är en syskongrupp med barn i olika åldrar, arbetar vi så mycket vi kan i smågrupper. På så sätt möjliggör vi för att varje barn kan få tala, bli lyssnat till och sett utifrån just sina specifika behov och förutsättningar. Genom att noggrant lyssna in barnen kan vi utforma fördjupande projektarbeten utifrån deras egna intressen och funderingar.

På Cap mini värnar vi om och stöttar barns lek. Genom att uppmuntra barnen att leka i rolltagande och skapa förutsättningar för denna lek att utvecklas ges barnen på Cap mini möjligheter att i leken ta sig an och erövra det egna jaget, relationer till andra människor och till sin omvärld.

I vår ateljé erbjuds barnen en miljö och material som uppmuntrar barnen till estetiskt skapande. Vi lägger stor vikt vid barnens autonomi i ateljén, vi utmanar kreativa processer och strävar efter att de ska utveckla en vana att uttrycka sig i bild och form. I vårt konstruktionsrum ges barnen möjlighet till kreativa byggen.

Litteratur är en uttrycksform som vi särskilt värnar om och uppmuntrar barnen att ta del av. Vi är aktiva biblioteksbesökare, har dagligen högläsning i stora eller mindre grupper, har ett eget ”bibliotek” och även projektet ”Bokpåsen” där barnen får ta med sig en bok hemifrån som de tycker om och vill tipsa andra om.

IKT (t.ex. lärplatta och dator) och pedagogisk dokumentation finns också med som verktyg i det dagliga arbetet.


%d bloggare gillar detta: